niedziela, 12 sierpnia 2018

Interpelacja w sprawie zmodernizowanego skweru przy Placu L. Waryńskiego

Składam wniosek na wykonanie na schodach na zmodernizowanym skwerze przy Placu L. Waryńskiego urządzeń ułatwiających dostępność do tego miejsca osobom niepełnosprawnym, starszym i matkom z wózkami. Poprzednia wersja skweru, przed modernizacją, miała dostosowane schody dla tych grup osób.

Z poważaniem

Grzegorz Krzak
radny

sobota, 11 sierpnia 2018

Interpelacja w sprawie modernizacji nawierzchni parkingu przy ul. Mielęckiego

W imieniu mieszkańców korzystających z parkingu przy ul. Mielęckiego, koło targowiska, zwracam się z wnioskiem o wymianę nawierzchni tego parkingu na asfaltową. Jest to duży teren do parkowania, jeden z większych w centrum miasta, własność miasta, którego nawierzchnia obecnie to kamienie i żwir. Teren parkingu jest bardzo nierówny, są dziury. Utrudnia to parkującym prowadzenie na tym terenie pojazdów, a także bezpieczne dojście do nich. Modernizacja nawierzchni tego parkingu wydaje się uzasadniona. 

Z poważaniem

Grzegorz Krzak
radny

piątek, 10 sierpnia 2018

Pieniądze na śląskie drogi

Od 1 do 15 września będzie trwać w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przyjmowanie wniosków o dofinansowanie budowy dróg lokalnych na 2019 rok.
W tym roku rząd premiera M. Morawieckiego zwiększył wydatki na budowę dróg w ramach krajowego programu budowy dróg lokalnych z 800 mln zł. do 1,3 mld zł.
Dodatkowo, jesienią tego roku zostanie powołany krajowy fundusz finansujący budowę dróg samorządowych. Jego budżet wyniesie aż 5 mld zł.

środa, 8 sierpnia 2018

Interpelacja w sprawie aktualnego wskaźnika recyklingu w Chorzowie

W ostatnim czasie pojawiła się informacja o raporcie NIK, w którym wskazano, że w 2016 r. w większości gmin, w stosunku do lat wcześniejszych, spadł wskaźnik recyklingu w ramach realizacji przez gminy zadań w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. W 2016 r. wskaźnik ten kształtował się na poziomie ok. 25%.  Istnieje duże ryzyko, że Polska nie osiągnie w 2020 r. wyznaczonego regulacjami UE 50% poziomu recyklingu, co może grozić wysokimi karami. 

W związku z tym, uprzejmie proszę o informację, jaki poziom recyklingu osiągnęło miasto Chorzów w ostatnim badanym okresie i jak on kształtuje się w relacji do wcześniejszych badań?

Z poważaniem

Grzegorz Krzak
radny

PiS zdecydowanym liderem w kraju i na Śląsku

Z najnowszego sondażu poparcia partii politycznych wynika, iż najbliższe wybory samorządowe wygra Prawo i Sprawiedliwość!

Prawo i Sprawiedliwość prowadzi w wyborach do 12 z 16 sejmików wojewódzkich - wynika z wielkiego sondażu przeprowadzonego przez IBRIS. W 2014 r. PiS triumfował tylko w 5 regionach. Szczegółowe wyniki badania zostały opublikowane przez portal OkoPress.pl. Sondaż jest bardzo miarodajny, wykonany na próbie 16 tys.
osób, po 1 tys. w każdym województwie.

W skali całej Polski na czele sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które otrzymało 34% poparcia. Koalicja Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zajęła drugie miejsce z wynikiem 26%. Cieszy wysokie poparcie PiS na Śląsku - 33%. Mamy aż 8% przewagi nad Koalicją PO i N. 
 Damy radę!sobota, 4 sierpnia 2018

Polacy jeszcze bardziej popierają Prawo i Sprawiedliwość

Badania Marcina Palade, jednego z lepszych w Polsce badaczy poparcia wśród partii politycznych, tworzących się trendów i przepływów elektoratów. Jak widać, od ostatnich wyborów parlamentarnych wyraźnie zyskuje jedynie Prawo i Sprawiedliwość (+6%). Koalicja PO i N. straciła 2%. To pokazuje, że Polacy w większości nie dają się nabierać na zagrywki opozycji. Popierają program Prawa i Sprawiedliwości. :)


sobota, 28 lipca 2018

CBA i pożyczki dla Ruchu Chorzów

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali członków byłych władz spółki Węglokoks. Sprawa dotyczy udzielania przez spółkę w latach 2014-2015 Ruchowi Chorzów pożyczek finansowych na kwotę kilkuset tysięcy euro. W ocenie CBA, podmiot publiczny nie może pożyczać pieniędzy innemu podmiotowi, którego stan należy określić jako niewypłacalny. W sposób szczególny dotyczy to spółek prawa handlowego, które mają narzucony duży rygor finansowy. Byłym władzom Węglokoksu zostaną z pewnością postawione zarzuty o niegospodarność i działanie na szkodę swojej spółki. To jasny sygnał dla prezydenta Chorzowa, który w 2016 roku pożyczył Ruchowi 18 mln zł. z budżetu miasta. A było to w okresie jeszcze gorszej sytuacji finansowej klubu, niż latach 2014-2015. W tym świetle szczególnie należy pamiętać o pożyczce w kwocie 12 mln zł. udzielonej Ruchowi przez Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o., spółce podlegającej kodeksowi spółek handlowych w taki sam sposób jak Węglokoks S.A. Dodatkowo, uchwała rady miasta o podniesieniu kapitału zakładowego chorzowskiej spółki (transfer 12 mln zł. z budżetu miasta do spółki) stanowiła, że celem tych środków jest wyłącznie rozpoczęcie budowy stadionu Ruchu. Dalsze decyzje podjęto wbrew stanowisku radnych.

środa, 18 lipca 2018

Interpelacja w sprawie zaległości czynszowych najemców wobec ZK PGM

Na koniec 2017 r. zaległości czynszowe najemców wobec ZK PGM wyniosły 178 mln zł. Z tego ok. 140 mln zł. to kwota zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych, pozostała część to zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych.

Nie da się ukryć faktu, że w ostatnich latach tempo przyrostu zaległości znacznie wzrosło. W 2010 r. zaległości z tytułu najmu mieszkań wynosiły 63 mln zł., a w 2013 r. - 78 mln zł. Zatem od 2013 r., w ciągu jedynie 4 lat, wielkość zaległości podwoiła się. To bardzo niepokojąca informacja.

czwartek, 12 lipca 2018

Interpelacja w sprawie zwrotu wypłaconych dodatków specjalnych

Radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli do prezydenta Chorzowa ważną interpelację. Regionalna Izba Obrachunkowa, która 1,5 roku temu kontrolowała gospodarkę finansową w Chorzowie, stwierdziła, że prezydent Andrzej Kotala wypłacił w ramach wynagrodzenia swoim najbliższym współpracownikom niezgodnie z prawem kwotę ponad 870 tys. zł. dodatków specjalnych.

RIO w protokole pokontrolnym wydało zalecenie, aby osoby te dobrowolnie zwróciły do budżetu miasta wypłacone niezgodnie z przepisami pieniądze, a jeśli tego nie zrobią, aby zwrócił je ten, kto polecił je wypłacić. Do dziś prezydent Andrzej Kotala nie wyegzekwował od swoich podwładnych tych środków, ani sam – jako osoba, która kazała je wypłacić – nie zwrócił ich do budżetu miasta.

W związku z tym, zapytaliśmy prezydenta Chorzowa, w jaki sposób w urzędzie miasta wykonano zalecenie pokontrolne RIO w zakresie wypłaconych dodatków specjalnych? Czekamy na odpowiedź.środa, 11 lipca 2018

Chorzów rezygnuje z rządowego programu Mieszkanie Plus?

Pojawienie się ogłoszenia prezydenta miasta informującego o wyznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Sportowej 21 (budynek po byłej Wyższej Szkole Informatyczno-Medycznej) wskazuje, że miasto Chorzów zrezygnowało,  aby w tym miejscu w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, przy wykorzystaniu środków z budżetu państwa, wybudować tanie mieszkania pod wynajem. Czy to koniec planów władz Chorzowa na skorzystanie przez nasze miasto z rządowego programu Mieszkanie Plus? To byłaby zła informacja.

wtorek, 10 lipca 2018

Interpelacja w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Sportowej 21

Na portalu http://www.invest.chorzow.eu pojawiło się ogłoszenie prezydenta miasta informujące o wyznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Sportowej 21 (budynek po byłej Wyższej Szkole Informatyczno-Medycznej). Przeznaczenie to usługi publiczne. Jakiś czas temu wymieniona nieruchomość została jednak przeznaczona do realizacji w Chorzowie rządowego programu Mieszkanie Plus. Rada miasta przyjęła odpowiednią uchwałę o przystąpieniu do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby omawiana nieruchomość mogła być przeznaczona na cele  mieszkaniowe. Obecna informacja
prezydenta miasta jest sporym zaskoczeniem.

W związku z  powyższym, uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania:

1. Z jakich powodów podjęto decyzję o zmianie przeznaczenia w/w nieruchomości?
2. Czy w zamian miasto Chorzów wyznaczyło lub zamierza wyznaczyć nowe lokalizacje dla realizacji programu Mieszkanie Plus? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to dlaczego?

Z poważaniem

Grzegorz Krzak
radny

Odpowiedź

poniedziałek, 9 lipca 2018

Interpelacja w sprawie barierek na skrzyżowaniach ulic

Zwracam się z wnioskiem o sprawdzenie stanu technicznego i estetycznego barierek znajdujących się głównie na skrzyżowaniach ulic. W wielu miejscach są one w złym stanie. Wnioskuję, aby te, które są w złym stanie, odnowić lub wymienić na nowe. W załączeniu zdjęcia z kilku wybranych miejsc.

Z poważaniem


Grzegorz Krzak

radny


Rząd doceni Wojciecha Korfantego

Podczas wczorajszej wizyty w Katowicach, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd sfinansuje budowę w Warszawie pomnika wybitnego Ślązaka Wojciecha Korfantego. Niezwykle ważny gest i uznanie wobec naszego regionu i jego historii. Wcześniej kilkanaście śląskich miast zadeklarowało wspólfinansowanie pomnika Korfantego. Chorzów planował przeznaczyć na ten cel 70 tys. zł.

niedziela, 8 lipca 2018

Skuteczna interwencja. Bezpieczniejszy wyjazd z ul. Morcinka

Skuteczna interwencja. Na ul. Bocznej, przy wyjeździe z ul. Morcinka, przycięto i przerzedzono zieleń, która ograniczała widoczność kierowcom wyjeżdzającym z ul. Morcinka. Zdarzały się niebezpieczne sytuacje. Teraz jest lepsza widoczność. Jest bezpieczniej. Ruszył nabór wniosków na utylizację azbestu

W urzędzie miasta ruszył nabór wniosków na udzielanie dotacji na demontaż, transport do miejsca utylizacji i samą utylizację wyrobów zawierajacych azbest. Można otrzymać dotację do 80% kosztów inwestycji, maks. kwotę 2,5 tys. zł.

Osoba zainteresowana dotacją, najpierw składa wniosek w Wydziale Ochrony Środowiska. Następnie zawierana jest z urzędem miasta umowa o udzielenie dotacji. Dopiero po zawarciu umowy należy wykonać inwestycję. 

Więcej informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miasta, IV piętro, pokój 408, tel. 32 416 5000 wew. 251.


sobota, 7 lipca 2018

Skuteczna interwencja. Bezpieczniejszy wyjazd z osiedla Irys

Skuteczna interwencja. Przy wyjeździe z osiedla Irys w ul. Mielęckiego pojawiły się słupki uniemożliwiające parkowanie samochodów. W ten sposób poprawiła się widoczność dla kierowców wyjeżdżajacych z osiedla, a przez to i ich bezpieczeństwo. Dotychczas zdarzały się niebezpieczne sytuacje.


czwartek, 5 lipca 2018

Zadłużenie Chorzowa - pytamy prezydenta o wizję i konkrety

Klub radnych PiS złożył do prezydenta Chorzowa p. Andrzeja Kotali interpelację, aby prezydent wskazał, w jaki sposób w przyszłości miasto będzie spłacać szybko rosnące obecnie zadłużenie gminy, z jakich środków, źródeł finansowania?

Wznowiono dotacje do wymiany pieców

Urząd Miasta wznowił udzielanie dotacji na wymianę pieców domowych na proekologiczne. Można uzyskać do 80% kosztów inwestycji, ale maksymalnie kwotę 2,5 tys. zł. Zmianie uległy zasady udzielania dotacji.

Osoba zainteresowana dotacją, najpierw składa wniosek w Wydziale Ochrony Środowiska. Następnie zawierana jest z urzędem miasta umowa o udzielenie dotacji. Dopiero po zawarciu umowy należy wykonać inwestycję. Nie będą już refundowane koszty poniesione na zrealizowane inwestycje, jak to przewidywał dotychczasowy regulamin.

Więcej informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miasta, IV piętro, pokój 413, tel. 32 416 5000 wew. 441.

wtorek, 3 lipca 2018

Senator Leszek Piechota kandydatem PiS na prezydenta Chorzowa

26 czerwca Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził kandydaturę senatora Leszka Piechoty na prezydenta Chorzowa. Gratuluję! Życzę owocnej kampanii i sukcesu wyborczego w postaci zwycięstwa!